Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler på AMU SYD

På AMU SYD danner vi rammen for samværet mellem mange mennesker i dagligdagen. 
Respekten for hinanden i samarbejdet og fællesskabet og den gode omgangstone har stor betydning for hverdagen i undervisningslokalet – det gælder både mellem lærlinge/kursister og undervisere, og lærlinge/kursister imellem. 
Vi har alle indflydelse på og ansvar for, at samværet bliver en positiv oplevelse – både undervisere, andre medarbejdere samt dig som lærling og kursist.
 
Herunder kan du se AMU SYDs holdning og regler om forskellige områder. Oplever du problemer, kan du altid tage fat i din underviser – gerne så hurtig som muligt for at undgå evt. eskalering af situationer. 
 
Studie- og ordensregler gælder både for lærlinge og kursister på AMU SYDs erhvervsuddannelser og AMU-kurser. Under enkelte punkter er anført særlige regler for lærlinge på erhvervsuddannelser.
AMU SYD er en politisk- og religionsneutral skole.
 
Vi ønsker at skabe et undervisningsmiljø, som sikrer et trygt og neutralt læringsmiljø for alle uanset etnicitet og køn. Derfor hører politiske eller religiøse diskussioner, debatter og ritualer ikke til på AMU SYD - hverken i undervisningslokaler eller fællesområder.
AMU SYD kan stille passende lokale til rådighed for udøvelse af religiøse ritualer efter forudgående aftale med skolens personale – spørg din underviser.
Vores læringsmiljø skal være trygt for alle. Vi accepterer ikke kønsdiskrimination, herunder uønsket seksuel opmærksomhed og chikane eller andre former for negative krænkende hændelser på vores områder. Hverken i undervisningen eller i anden sammenhæng med AMU SYD.
I undervisningen og pauserne respekterer vi de sproglige barrierer og snakker sammen på et sprog, alle i gruppen forstår. 
Det er underviserne, der angiver retningslinjerne for brug af pc, iPad, mobil og sociale medier i undervisningen. Digitale platforme bruges hensigtsmæssigt, så underviser og dine medkursister oplever, at alle deltager og er nærværende i undervisningen.
 
Vil du tage billeder eller video af undervisningen, skal underviser og andre personer til stede informeres, og underviser godkende, inden du starter. Ønsker underviser eller andre ikke at være en del af optagelser, skal du respektere dette. 
Alle former for hasardspil, online gambling, oddset eller lignende spil, der omfatter penge, er ikke tilladt på AMU SYDs område inklusive skolehjem. Det er ikke tilladt at bruge skolens pc’er eller andet udstyr til nogen former for online spil eller gambling. 
AMU SYD er en røgfri skole. Dette gælder også e-cigaretter, vandpiber og snus. 
 
Det er ikke tilladt at møde på skolen i påvirket tilstand eller at indtage rusmidler på skolens område - hverken i eller uden for almindelig skoletid.
 
Overtrædelse af forbuddet kan have konsekvenser for din uddannelse og kursus her på AMU SYD.
Dine undervisere følger din studie- og arbejdsindsats. De giver dig faglig og personlig feedback om dine fremskridt og udfordringer. Det giver dig et godt udgangspunkt til fortsat at arbejde med at udvikle dig fagligt, socialt og personligt.
Du holder dig ajour og deltager aktivt i uddannelsesforløbet jf. din uddannelsesplan.
Det er vigtigt for din uddannelse eller kursus, at du møder hver dag til alle undervisningsaktiviteter. Din tilstedeværelse registreres elektronisk i Studieplus. Underviseren følger dit fravær og kontakter dig, hvis vi bliver bekymrede for, at du ikke kommer til undervisningen.
 
Du melder evt. fravær inden første time på telefon 76 37 37 37 eller direkte i studie+. Det sidste gælder lærlinge, som også selv har ansvaret for at give praktikvirksomhed besked på første fraværsdag. 
 
Som lærling på en erhvervsuddannelse kan du lave en aftale med din underviser om accepteret fravær, hvis fx du skal til jævnlig kontrol på sygehuset. Møder du ikke en eller flere dage af de første 3 undervisningsdage, og melder du ikke fravær til AMU SYD, forsøger vi at kontakte dig. 
Det er en individuel vurdering, hvornår dit fravær har et omfang, som gør, at du ikke vurderes uddannelsesaktiv eller kan opfylde kompetencemålene. Din underviser indkalder til samtale med dig og evt. en vejleder, som sender fraværsbreve ud. Hvis du er under 18 år, kontaktes forældre/værge. 
   1. Ved 10% fravær: Du får 1. advarselsbrev 
   2. Ved 15% fravær: Du får 2. advarselsbrev 
   3. Ved 20% fravær: Du risikerer en udmeldelse (individuel vurdering) 
Hvis fraværet ikke stopper herefter, kan du blive udmeldt fra din uddannelse. 
På AMUSYD forventer vi, at du:
  • deltager aktivt i alle undervisningsaktiviteter.
  • arbejder konstruktivt med opgaver og aftaler indgået med kammerater og undervisere 
  • er ansvarlig for opbevaring af dine opgaver, medmindre opgaverne er afleveret til bedømmelse.
  • afleverer skriftlige opgaver til tiden. Har du ikke afleveret, forbeholder AMUSYD sig retten til at kunne nægte at indstille dig til eksamen eller prøver.
 
Anvender du direkte afskrift i opgaver, registreres de som ikke afleverede eller løste. Derudover får du en advarsel, og i gentagne tilfælde kan det medføre at du ikke kan fortsætte uddannelsen.
 
Ved snyd ved opgaver til eksamen og prøver gælder de almindelige regler efter eksamensbekendtgørelsen.
For at øge sikkerheden på vores udenomsarealer beder vi dig benytte anviste pladser til cykler, scootere, biler m.m. 
Vi ønsker at skabe en sund skolekultur, hvor det er naturligt at spise sundt, dyrke motion og overholde almindelige regler for god hygiejne. Mad og drikke indtages i kantinen. Vi beder dig respektere skiltningen om, hvor det er tilladt at indtage mad og drikke. 
Vi rydder op efter os selv – både i kantinen, undervisningslokaler mv. Inden du går hjem, skal du hjælpe med, at stole er skubbet ind under bordet, skrald er i skraldespande, og borde er ryddet og dermed klar til rengøring. 
 
Hvis du går på en erhvervsuddannelse på AMU SYD ved Ribe, kan du kan frit benytte skolens sports- og fitnessfaciliteter i din fritid.
AMU SYD har ikke forsikringspligt over for lærlinge og kursister. Den eneste undtagelse fra denne regel er uheld i værksteder/laboratorier.
Ophold på AMU SYD er på eget ansvar. Der kan kun gives erstatning, hvis AMU SYD kan pålægges et ansvar.
Tilsvarende gælder for virksomhedsforlagt undervisning.
 
AMU SYD anbefaler, at du tegner en ulykkesforsikring, hvis du ikke allerede har en. Ulykkesforsikringen kan give dig ret til erstatning, hvis tilskadekomsten giver varige helbredsmæssige men.
Ved skader skal du kontakte din underviser med det samme. 
Hvis du overskrider grænsen for almindelig opførsel eller overtræder AMU SYDs regler, kan du få en advarsel. Du vil blive indkaldt til en bekymringssamtale med din underviser på skolen, og hvis du er under 18 år, vil din værge blive indkaldt sammen med dig. Ved din 3. advarsel kan du blive bortvist fra AMU SYD.
 
Hvis din overtrædelse af AMU SYDs regler er rigtig grov, kan du – uden advarsel – bortvises fra stedet.
AMU SYDs medarbejdere er lydhøre over for dine oplevelser på skolen. Er du utilfreds med forhold på AMU SYD, anbefaler vi, at du i første omgang taler med din underviser. 
 
Ønsker du at gå videre med de forhold, du er utilfreds med, er du velkommen til at kontakte uddannelseschefen. Spørg din underviser efter navn og kontaktoplysninger. Det samme gælder, hvis du ønsker at indsende en skriftlig klage. Klagen skal indeholde en beskrivelse af de konkrete forhold, der er årsag til klagen og sendes til uddannelseschefen. Hvis uddannelseschefen vurderer, at det kan bidrage til en løsning, vil du blive indkaldt til en samtale. AMU SYD træffer den endelige beslutning om klagens udfald og underretter dig skriftligt.
Jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, BEK nr 953 af 22/06/2023