ADR-kurser - Farligt gods

ADR-kurser - Farligt gods

ADR Repetition - Grundkursus + Tank

26-06-2024
ADR Repetition - Grundkursus + Tank
14-08-2024
ADR Repetition - Grundkursus + Tank
25-09-2024
ADR Repetition - Grundkursus + Tank
09-10-2024
ADR Repetition - Grundkursus + Tank
11-11-2024
ADR Repetition - Grundkursus + Tank
18-12-2024
ADR Repetition - Grundkursus + Tank
ILLUSTRATION-ADR-Vogntog-47701-ADR-Grund-Tank_(1)
Hvor længe gælder dit ADR-Bevis?
Et ADR-bevis gælder i fem år. Herefter skal det fornyes.
Kurset, ADR Repetition - Grundkursus + Tank, er til dig som ikke behov for at transportere gods i eksplosiv fareklasse.

Har du ikke beviset i forvejen?
For at du kan tage repetitionskurset, skal du have bevis fra kurset ADR-grund-og specialiseringskursus – Tank.

Med et bevis for kurset ADR Repetition - Grundkursus + Tank, må du fragte gods i disse fareklasser og med følgende ADR-transportpiktogrammer:
47701-ADR-Grund-og-Specialiseringskursus-Tank-ADR-piktogrammer_(1)


Brandfarlig gasIkke-brandfarlige,
ugiftige gasser
GiftBrandfarlige
væsker
Brandfarlige faste stoffer, selvnedbrydende stoffer og faste desensibiliserede eksplosive stoffer
Selvantændelige
stoffer
Stoffer, der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand
Oxiderende stofferOrganiske peroxider
GiftSmittefarlige stofferÆtsende stofferForskellige farlige stoffer og genstande


Forskellige farlige stoffer og genstande
inklusiv lithiummetalbatterier


Info om fag
47714 - ADR Repetition - Grundkursus + Tank

Målgruppe: Personer, der transporterer farligt gods i emballager og tanke, i henhold til ADR-konventionen, enten nationalt eller internationalt. Deltageren skal være i besiddelse af et gyldigt ADR-certifikat. Desuden som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, bestået eksamen, samt udstedelse af ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager og tanke, med undtagelse af gods hørende til klasse 1 og klasse 7.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens retningslinjer.
Særlige krav til det faglige indhold:
Kurset skal som et minimum omfatte følgende emner:
• De almindelige bestemmelser vedrørende transport af farligt gods, herunder de vigtigste faretyper.
• Information om miljøbeskyttelse i forbindelse med kontrol med overførsel af affald.
• Forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.
• Hvad man skal gøre efter en ulykke (førstehjælp, trafiksikkerhed, grundlæggende viden om brug af beskyttelsesudstyr, skriftlige anvisninger m.v.)
• Mærkning med påskrifter, faresedler og orangefarvede skilte.
• Formålet med og betjening af det tekniske udstyr på køretøjer.
• Forbud mod sammenlæsning på samme køretøj eller i container.
• Sikkerhedsforanstaltninger, der skal iagttages under på- og aflæsning af farligt gods.
• Generelle oplysninger om privatretligt ansvar.
• Information om transportvirksomhed, der involverer flere transportformer (multimodal transport).
• Håndtering og stuvning af kolli.
• Trafikrestriktioner i tunneler og instruktion i adfærd i tunneller (forebyggelse og sikkerhed, handling i tilfælde af brand eller andre ulykker osv.).
• Bevidsthed om sikring.
• Hvorledes køretøjer reagerer under kørsel, herunder ladningens bevægelser.
• Særlige krav til køretøjer.
• Generel teoretisk viden om de forskellige og forskelligartede lastnings- og aflæsningssystemer.
• Specifikke yderligere bestemmelser, der finder anvendelse på brugen af disse køretøjer (godkendelsesattester, godkendelsesmærkning, afmærkning med faresedler og orangefarvede skilte mv.).

Fagnummer: 47714 ADR Repetition - Grundkursus + Tank Varighed: 2,7 dage Pris for ikke højtuddannet ansat: DKK 561,60 Pris for ledig eller højtuddannet ansat: DKK 3.054,49