ADR-kurser - Farligt gods

ADR-kurser - Farligt gods

ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus.

Tilmeld dig KURSUSAGENTEN et andet sted på siden og modtag en email når der oprettes nye hold.

Vil du hellere tale med et rigtigt menneske?
Det forstår vi godt 😊
Hvis du indtaster dit telefonnummer, så ringer vi dig op og hjælper dig videre.
Info om fag
22304 - ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank

Målgruppe: Personer, der skal transportere farligt gods i emballager og tanke, inkl. klasse 1 og klasse 7, i henhold til ADR-konventionen, nationalt såvel som internationalt. Deltageren skal som minimum have kørekort til traktor (motorredskab).

Beskrivelse: Deltageren kan efter gennemført uddannelse, bestået eksamen, samt udstedelse af ADR-bevis, varetage transport af farligt gods i emballager og tanke - inklusive gods hørende til klasse 1 og klasse 7.
Uddannelse og eksamen gennemføres i henhold til Beredskabsstyrelsens gældende retningslinjer.
Særlige krav til det faglige indhold:

Kurset skal som et minimum omfatte følgende emner:
- De almindelige bestemmelser vedrørende transport af farligt gods, herunder de vigtigste faretyper.
- Information om miljøbeskyttelse i forbindelse med kontrol med overførsel af affald.
- Forebyggende og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for de forskellige faretyper.
- Hvad man skal gøre efter en ulykke (førstehjælp, trafiksikkerhed, grundlæggende viden om brug af beskyttelsesudstyr, skriftlige anvisninger m.v.)
- Mærkning med påskrifter, faresedler og orangefarvede skilte.
- Formålet med og betjening af det tekniske udstyr på køretøjer.
- Forbud mod sammenlæsning på samme køretøj eller i container.
- Sikkerhedsforanstaltninger, der skal iagttages under på- og aflæsning af farligt gods.
- Generelle oplysninger om privatretligt ansvar.
- Information om transportvirksomhed, der involverer flere transportformer (multimodal transport).
- Håndtering og stuvning af kolli.
- Trafikrestriktioner i tunneler og instruktion i adfærd i tunneller (forebyggelse og sikkerhed, handling i tilfælde af brand eller andre ulykker osv.).
- Bevidsthed om sikring.
- Særlige risici i forbindelse med eksplosive og pyrotekniske stoffer og genstande.
- Særlige krav vedrørende sammenlæsning af stoffer og genstande i klasse 1.
- Særlige farer i forbindelse med ioniserende stråling.
- Særlige krav vedrørende emballering, håndtering, sammenlæsning og stuvning af radioaktive stoffer.
- Særlige forholdsregler, der skal tages i tilfælde af en ulykke, der involverer radioaktive stoffer.
- Hvorledes tankkøretøjer reagerer under kørsel, herunder ladningens bevægelser.
- Særlige krav til tankkøretøjer.
- Generel teoretisk viden om de forskellige og forskelligartede lastnings- og aflæsningssystemer.
- Specifikke yderligere bestemmelser, der finder anvendelse på brugen af tankkøretøjer (godkendelsesattester, godkendelsesmærkning, afmærkning med faresedler og orangefarvede skilte mv.).

Fagnummer: 22304 ADR Grund- og Specialiseringskursus Kl. 1+7+Tank Varighed: 6 dage