AMU SYD er røgfri

7. juli 2021
nyhed_roegfri_fremtid

Fra 1. august 2021 er AMU SYD et røgfrit uddannelsessted. Dette er et lovkrav og betyder i praksis, at vi (elever, kursister, gæster og medarbejdere) ikke må ryge på AMU SYDs matrikler[1] eller i skoletiden[2].

Formålet er at undgå, at unge konfronteres med rygning eller anden brug af tobaksvarer. Vi støtter op om dette, så vi alle kan færdes i et røg- og tobaksfrit miljø her på AMU SYD.

I dette dokument kan du læse vores rygepolitik – samt hvilke konsekvenser det kan have, hvis du overtræder den.

Rygepolitik

Rygepolitikken gælder på både på vores matrikler i Kolding og Ribe.

Det gælder for os alle (elever, kursister, gæster og medarbejdere), at vi ikke må ryge i skoletiden.

Skoletiden har vi på AMU SYD defineret som tidsummet kl 07:30 – 16:00 alle dage – også i weekender. Skoletiden omfatter ud over undervisning også skemalagte eller på anden vis fastlagte aktiviteter som fx fjernundervisning, ekskursioner og køretimer. Har du undervisning på AMU SYD, der strækker sig ud over den her definerede skoletid, gælder rygeforbuddet fortsat.

Rygeforbuddet er også gældende uden for AMU SYDs matrikler, dvs. at det er en overtrædelse, hvis du forlader skolens matrikel for at ryge i skoletiden – også i pauser mellem lektioner.

Der er særlige regler for kollegiet i Ribe.

Politikken gælder for alle typer af tobaks- og nikotinprodukter, herunder e-cigaretter, snus, tobakssurrogater, urtebaserede rygeprodukter og lignende.

Kollegie i Ribe

Bor du på vores kollegie i Ribe, må du kun ryge i fritiden, hvilket betyder uden for skoletiden og uden for vores matrikel. På dit kollegieværelse hænger yderligere informationer om, hvor og hvornår du må ryge.

Ved overskridelse af forbuddet

For dig som er EUD-elev

Her gælder det, at hvis du ryger i skoletiden, så bliver du indkaldt til samtale med din kontaktlærer. Du modtager ved denne første samtale en mundtlig advarsel, og der laves et notat på din elevsag. Ved første samtale tilbydes du som elev hjælp til rygestop og orienteres om konsekvenserne ved fortsat regelbrud. Hvis du er under 18 år orienteres dine forældre eller personer med forældremyndigheden. Der er mødepligt til samtalen - og hvis du udebliver fremsendes automatisk en skriftlig advarsel til din e-Boks.

Hvis du igen ryger i skoletiden, bliver du indkaldt til den anden samtale. Den anden samtale kan resultere i en midlertidig hjemsendelse fra skolen i en uge. Hvis du er under 18 år, inddrages dine forældre eller den/de, som har forældremyndigheden. Der er mødepligt til samtalen. Ved udeblivelse vil du modtage en automatisk besked i e-Boks om bortvisning fra skolen.

Tredje gang der ryges i skoletiden indkaldes du til en sidste samtale hvor der træffes aftaler om afbrydelse af uddannelsen på AMU SYD. Hvis du er hovedforløbselever inddrages din virksomhed som ansættende myndighed. Hvis du er under 18 år, inddrages dine forældre eller den/de, som har forældremyndigheden. I forbindelse med samtalen modtager du skriftlig information om, at uddannelsen afbrydes.

For dig som er AMU-kursist

Her gælder den samme konsekvensmodel ved overskridelse af forbuddet. Først gennemføres en mundtlig samtale, dernæst en skriftlig advarsel - og til sidst en bortvisning fra forløbet evt. med inddragelse af betalende myndighed/organisation.

For dig som er ansat på AMU SYD

Som ansat på AMU SYD er du rollemodel for vores elever og kursister. Vi forventer derfor, at du sammen med os andre overholder rygepolitikken. Hvis du ønsker at stoppe med at ryge, henviser vi til tilbud om rygestop i din hjemkommune.

Der vil i lighed med andre tilfælde af manglende overholdelse af ledelsens instruktioner være mulighed for at indføre sanktioner. Det skal altid være en konkret, personalejuridisk og individuel vurdering, hvordan en overtrædelse af forbuddet sanktioneres. I yderste konsekvens kan gentagne overtrædelser få betydning for din ansættelse hos AMU SYD.

For dig som er elev indskrevet på anden uddannelsesinstitution

Er du elev, men indskrevet på anden uddannelsesinstitutioner end AMU SYD, vil vi ved overskridelse af forbuddet tage kontakt til din oprindelsesinstitutionen, som det påhviler at udmønte sanktioner i overensstemmelse med egne regler og retningslinjer samt lovgivningen på området.

For dig som er gæst på AMU SYD

Er du gæst skal du ligeledes overholde vores rygepolitik. Ved overtrædelse af forbuddet modtager du en mundtlig advarsel. Ved gentagne overtrædelser bortvises du.


Det formelle

AMU SYDs rygepolitik er behandlet i MiO og godkendt af Bestyrelsen. Rygepolitikken er en delpolitik af vores øvrige personale- og elevpolitik.

Rygepolitikken er en følge af den nationale handleplan mod børn og unges rygning, herunder rygeloven[4] der træder i kraft fra sommeren 2021. Det er os alle på AMU SYD, som skal sørge for, at rygeloven bliver overholdt. Derudover er det Arbejdstilsynet og Undervisningsministeriet, der fører tilsyn med at loven overholdes.

[1] ”Matriklen” inkluderer i denne sammenhæng alle områder, som tilhører AMU SYD, herunder parkeringspladser, græsarealer, indgange samt alle veje, stier og passager.

2 ”Skoletid” betyder i tidsrummet fra undervisningen starter og indtil afslutningen af den sidste lektion, inkl. alle pauser og mellemtimer.

3 Ansat: Her menes både fastansatte, timelærer, projektansatte, underleverandører mv.

4 Lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/2071